ภารกิจ

* มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
* เป็นที่ปรึกษาของผู้บังคับบัญชา ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี
* เป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในสำนักงานการเงิน ควบคุม และกำกับดูแลการเบิกเงิน และการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบัญชี
* จัดทำระบบควบคุมภายในสำนักงานการเงิน