วิสัยทัศน์

บุคลากรมีความสามารถเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยใจและมีความคล่องตัว ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้ พร. เป็นองค์กรแพทย์ทหารที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของประเทศ