พันธกิจ

๑. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมเผยแพร่ผลงานงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๒. ดำเนินการตามข้อกำหนดในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด ๔ (การจัดการความรู้) ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
๓. ดำเนินการตามข้อกำหนดในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด ๖ (การจัดการกระบวนการ) ให้เกิดประสิทธิภาพ