ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความเข้าใจร่วมกันก่อน

กองการเงิน กรมแพทย์ทหารเรือ (กกง.พร.) ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ ของ กกง.พร.
การจัดทำเวปไซต์ของ กกง.พร. นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร๋ กิจกรรมต่าง ๆ ของ กกง.พร. และสื่อสาร กับ ข้าราชการ และบุคคลภายนอก
ที่มาติดต่อ รับเงิน หรือ เบิกเงินประเภทต่าง ๆ กับ กกง.พร.

ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ต้องทราบว่า เงินที่จะติดต่อขอเบิก หรือเงินที่จะติดต่อขอรับ เป็นเงินประเภทใด เพราะ กกง.พร. มีการเบิกจ่ายเงินหลายประเภท เช่น 1.เงินในงบประมาณ (งป.) และ 2.เงินนอกงบประมาณ (เงินนอก งป.)

1.เงินใน งป.
อาทิเช่น ค่าเช่าบ้าน , ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) , จัดซื้อ , ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์) , ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ , งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร) เป็นต้น
2.เงินนอก งป.
อาทิเช่น 2.1 เงินรายรับสถานพยาบาลกองทัพเรือ (ทร.)
2.2 เงินรายรับสถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)
2.3 เงินรายรับสถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ สปสช. โอนให้ พร.ถือ งป. (สปสช.)
2.4 เงินรายรับสถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ กวตบ.นำส่ง
2.5 เงินรับฝากกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ สพฉ. โอนให้ พร. ถือ งป. (สพฉ.)
2.6 เงินรายรับสถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (วพร.)