ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง : กองการเงิน กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขที่ 504/54
อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 475 2897,02 475 2505
โทร.ภายใน 52897,52505
Email: financedivition@gmail.com