การจัดทำรายงานการเงินรายรับสถานพยาบาล

  1. การเสนอ งบการเงิน ว.237(เน้นหมายเหตุลูกหนี้ หน้า 28-29)
  2. รายงานการเงิน ตาม ม.170_56 รายละเอียดข้อมูล
  3. ประกอบงบการเงินรายรับประจำปีที่ พร.ทำงบรวม
  4. แบบฟอร์มบัญชีรายงาน งบ 4 เดือน
  5. แบบ ฟอร์มสมุดรายวันทั่วไป (แบบ บท.ปรับปรุงบัญชี)
  6. แบบฟอร์มกระดาษทำการ (ปรับปรุงงบสิ้นปี)
  7. รหัสหน่วยงานคู่ค้า ในระบบ GFMIS
  8. แบบฟอร์มงบการเงินสิ้นปี (เปรียบเทียบ)
  9. แบบฟอร์ม งบทดลอง กระดาษทำการ ส่ง พร.