ประจำกอง

 พ.จ.อ. อภิรมย์ ทองมา

พ.จ.อ.บุญตา จำปาศรี

นางสาว ชิดชญา ดิลกชฎารัตน์

นางสาว สุกัญญา ใจเฉลียว

นาง อัญชลี ชูเดช

นางสาว ณัฐกฤตา พันธ์บัว

นางสาว ทวีพร ฟองน้ำ