คู่มือเงินรายรับสถานพยาบาล

คู่มือเงินรายรับสถานพยาบาล

  1. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
  2. การนำเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาฝากคลัง
  3. แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
  4. คู่มือบัญชี ฉบับปรับปรุง 2559
  5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  6. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
  7. คู่มือบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
  9. ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  10. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
  11. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
  12. เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญสำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  13. คู่มือบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  14. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ.2562
  15. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  16. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงินฯ พ.ศ.2559
  17. แนวทางการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาลสังกัด กห.ในระบบ GFMIS
  18. คู่มือการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล (กระทรวงกลาโหม)
  19. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559
  20. การนำเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาฝากคลัง (กรมบัญชีกลาง ฯ)
  21. การนำเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาฝากคลัง ปี 2543
  22. การนำเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาฝากคลัง ปี 2537