คู่มือเงินรายรับสถานพยาบาล

คู่มือเงินรายรับสถานพยาบาล

 1. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
 2. การนำเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาฝากคลัง
 3. แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
 4. คู่มือบัญชี ฉบับปรับปรุง 2559
 5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 6. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
 7. คู่มือบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
 9. ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 10. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
 11. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
 12. เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญสำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 13. คู่มือบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 14. แบบฟอร์มบัญชีรายงาน งบ 4 เดือน
 15. แบบ ฟอร์มสมุดรายวันทั่วไป (แบบ บท.ปรับปรุงบัญชี)
 16. แบบฟอร์มกระดาษทำการ (ปรับปรุงงบสิ้นปี)
 17. รหัสหน่วยงานคู่ค้า ในระบบ GFMIS
 18. แบบฟอร์มงบการเงินสิ้นปี (เปรียบเทียบ)
 19. แบบฟอร์ม งบทดลอง กระดาษทำการ ส่ง พร.